Szkoły partnerskie

Nasza szkoła
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Syryni będzie pełnił rolę koordynatora w projekcie wielostronnym. Szkoła położona jest na terenie wiejskim Górnego Śląska. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców wioski było górnictwo. Zmiany jakie zaistniały na rynku gospodarczym spowodowały migrację społeczeństwa w poszukiwaniu pracy za granicą. Dodatkowo nie bez znaczenia są tu uwarunkowania regionalne - wielu mieszkańców posiada podwójne obywatelstwo i rodziny poza granicami kraju. Dlatego też, istotną rzeczą w kształceniu dzieci jest dobra znajomość języków obcych. W naszej szkole wszyscy uczniowie, również ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mają możliwość podnoszenia swoich umiejętności i wiedzy w obszarze wszystkich przedmiotów, a zwłaszcza języków obcych. Jest to możliwe dzięki bardzo dobrej bazie dydaktycznej, wykwalifikowanej kadrze oraz dużej ilości zajęć pozalekcyjnych. Szkoła zapewnia również dzieciom specjalnej troski szczególną opiekę w zakresie dożywiania, pomocy materialnej, (wyprawka szkolna, paczki świąteczne, sponsorowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów na zieloną szkołę) pomocy psychologicznej oraz pedagogizacji rodziców.

Our school
Secondary School in Syrynia will act as coordinator in a multilateral project. The school is located in a rural area of Upper Silesia. The main source of income for the villagers was mining. The changes that occurred in the economic market led to migration of population in search of work abroad. In addition, not without significance here are regional conditions - many people have dual citizenship and family abroad. Therefore, the important thing in the education of children is a good knowledge of foreign languages. In our school, all pupils, also with special educational needs, have the opportunity to upgrade their skills and knowledge in the area of all subjects, especially languages, thanks to a very good educational base, skilled staff and extensive extracurricular activities. The school also provides children with special needs special care in feeding, material assistance (financing the purchase of textbooks, Christmas gifts, sponsoring school trips) and psychological help as well as dissemination of pedagogical knowledge among parents.

 

Nasza szkoła partnerska na Litwie       
Litewska szkoła Gimnazjum "Żejmiana" w Podbrodziu to jedyne polskie gimnazjum  w rejonie święciańskim. W 2008 roku szkoła uzyskała status gimnazjum ze względu na wysoki poziom nauczania. Gimnazjum kształci dzieci w języku rosyjskim, polskim, litewskim i angielskim. Do szkoły uczęszcza obecnie 515 uczniów, którzy uczą się w klasach od pierwszej do dwunastej. W szkole działa około 20 różnorodnych kół zainteresowań: śpiewu, dramatyczne, tańca, sportowe i inne. W szkole oprócz grona pedagogicznego pracują psycholog, logopeda, pedagog. Szkoła stara się być placówką nowoczesną, i aktywną. Bierze udział w konkursach i projektach. Gimnazjum kształci dzieci i młodzież z różnych środowisk społecznych i ekonomicznych. Są też dzieci mające potrzeby specjalne, które uczą się według dostosowanych do nich programów. Grono pedagogiczne jest bardzo zaangażowane w proces dydaktyczno-wychowawczy, posiada wiele nowatorskich pomysłów.
         
Our Partner School in Lithuania
The Lithuanian "Żejmiana" Gymnasium No. 1 in Podbrodzie (Pabradē)  is the only Polish school in Święciany (Sventsiany) District. In 2008     the school obtained the status of gymnasium due to the high level of education. The school educates children in Russian, Polish, Lithuanian and English. Up to now 515 students attend the school, they study in grades one through twelve. The school has about 20 extra curricular activities and after school clubs: singing, drama, dance, sports, and others. A psychologist and speech therapist are employed in addition     to the school teaching staff. The school strives to be modern and active institution. It takes part in competitions and projects. The "Żejmiana" Gymnasium educates children and young people from different social and economic backgrounds. There are also children with special needs who learn according to the programs tailored to them. The teaching staff is very involved in teaching and educational process, and has many innovative ideas.

 

Nasza szkoła partnerska w Wielkiej Brytanii
Angielska szkoła Castle Academy w Northampton kieruje się zasadą zrozumienia i szacunku dla wszystkich bez względu na wiek, rasę i zdolności. Szkoła mieści się w centrum Northampton, większość dzieci mieszka w okolicy. Dzieci pochodzą z różnych środowisk społecznych, ekonomicznych, kulturowych, różnych wyznań. Dzieci i nauczyciele mówią 28 językami. Wiele dzieci pochodzi z rodzin migrantów, dlatego też język angielski stał się ich drugim językiem, którym posługują się w szkole. Dzieci przyjmowane są do szkoly w wieku 5 lat, a kończą edukację w tej szkole w wieku 11 lat. Do szkoły uczeszczają również dzieci ze specjalnymi potrzebami. Obecnie w szkole uczy się 402 dzieci, zatrudnionych jest 15 nauczycieli, 25 nauczycieli wspomagających.  Szkoła posiada 12 programów kół zainteresowań. Szkoła współpracuje także ze szkołą w Ugandzie.

Our Partner School in Great Britain 
The English school, Castle Academy in Northampton, is guided by the principle of understanding and respect for all regardless of age, race and ability. The school is located in the center of Northampton, the majority of children live in the area. Children come from diverse range of social, economic, cultural, religious and ethnic backgrounds. Children and teachers speak 32 languages. Many children come from migrant families,that is why English has become their second language, which they speak in school. Children are accepted into the school at the age of 5 years and end up education in the school at age 11. Children with special needs also attend the school. Currently 402 children are taught in school, there are 15 teachers and 25 supporting teachers employed. The school has 12 programs of extra curricular activities and after school clubs. The school also cooperates with schools in Uganda.

drukuj
« powrót
Do góry